Huurvoorwaarden

Begripsomschrijving
In deze voorwaarden wordt verstaan:

• Onder machine: de machine of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
• Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
• Onder verhuurder: Ruitenbeek Machines BV dan wel aan deze rechtspersoon gelieerde onderneming;
• Onder consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
• Onder schade van de verhuurder: de vermogensschade die de verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

(I) Beschadiging (waaronder begrepen een toestand van de machine of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van de machine of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van de machine en de derving van huurinkomsten.
(II) Met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de machine aansprakelijk is.

• Onder bestuurder wordt verstaan degene die als feitelijk bestuurder en/of gebruiker van de machine geldt.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur:

1.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk tussen verhuurder en huurder is overeengekomen. Slechts na door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk verleende toestemming is het de huurder toegestaan de machine en toebehoren of onderdelen daarvan op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van de verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de machine heeft terug ontvangen en heeft geïnspecteerd dan wel heeft alten inspecteren.

1.2. De verhuurder heeft de verplichting gegevens van de huurder te bewaren voor de verzekeringen en voor het geval er wetsovertredingen met (het vervoer van) de machine en toebehoren plaatsvinden. Het kan zijn dat de machine is voorzien van track & trace – apparatuur. Deze data wordt versleuteld bewaard en zijn niet voor derden inzichtelijk maar kunnen wel door de verhuurder worden gebruikt als bewijs bij ongevallen en wetsovertredingen. Deze gegevens worden standaard een jaar bewaard; daarna kunnen ze op verzoek van de huurder worden verwijderd.

1.3. De genoemde huurprijs is exclusief BTW, exclusief schoonmaak- en reparatiekosten en exclusief relevante verzekering.

1.4. Alle prijzen met betrekking tot de machines met urenteller zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week. Voor meer draaiuren zal een toeslag worden berekend.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode:

2.1. Huurder verplicht zich de machine en toebehoren uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst genoemde adres van verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode:

3.1. Indien de machine met toebehoren niet binnen de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde periode bij verhuurder of met schriftelijke toestemming van de verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de machine met toebehoren onmiddellijk terug te nemen. De uit deze huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven onverkort van kracht tot het moment dat de machine weer in het bezit is van verhuurder.

Het moment van inleveren een bedrag ad € 100 per dag (exclusief BTW) boven op de huursom verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van huurder om aan verhuurder te vergoeden de door deze te lijden schade als gevolg van het gebruik door huurder van het gehuurde. Alleen met schriftelijke voorafgaande instemming van verhuurder lijdt bij uitzondering de overschrijding van de huurperiode niet tot het betalen van het hier genoemde boetebedrag.

Artikel 4: Annulering

4.1 Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

4.2. Een reservering kan tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd.

4.3. Wordt een reservering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode geannuleerd, dan wordt 50% van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht.

4.4. Wordt de machine ondanks het bestaan van een huurovereenkomst niet opgehaald wordt het gehele huurbedrag bij de huurder inrekening gebracht.

Artikel 5: Betaling

5.1. De uit de huurovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichting is voor de huurder een brengschuld. Voor aanvang van de huurperiode kan de verhuurder vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd.

5.2. Daarnaast is de verhuurder gerechtigd bij het aangaan van de huur van huurder betalingszekerheid te verlangen, of een opdracht tot betaling per creditcard. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

5.3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de overeengekomen huurtermijn te geschieden.

Indien huurder niet op tijd betaalt is deze van rechtswege in verzuim. Vanaf datum van verzuim is huurder dan over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarbij geldt een gedeelte van de maand als een maand.

5.4. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrage te betalen is deze alsmede gehouden na een termijn van 15 dagen na aanmaning tot vergoeding van de incassokosten zijdens verhuurder. Dat zijn dan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt en moet maken voor invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigd bedrag, dan wel indien het verschuldigde huurbedrag kleiner is dan € 500 (exclusief BTW) met een minimum van € 75 (exclusief BTW).

5.5. Gedurende de huurperiode zijn alle aan het gebruik van de machine en toebehoren verbonden kosten, zoals transport(begeleiding) vanaf de locatie van verhuurder naar de gebruikslocatie, de kosten van brandstof, van tolgelden, reiniging en dergelijke door het gebruik ontstane kosten, voor rekening van huurder. Daaronder dus ook gerekend de door wetsovertreding verkregen bekeuringen. De verhuurder kan eventuele administratiekosten naar aanleiding van doorbelasten aan de huurder.

Artikel 6: gebruik van de machine:

6.1. De huurder is verplicht de machine en toebehoren enkel te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming en daarbij eventuele lading voldoende te borgen.

6.2. De huurder is verplicht het gehuurde in de oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. De oorspronkelijke staat is de staat waarin de machine vanuit de verhuurder is aangeboden en meegegeven aan huurder. De eventueel door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen dienen door deze voorafgaande aan het inleveren van de machine en het materiaal ongedaan te zijn gemaakt.

6.3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder dan wel als gebruiker /machinist zijn aangeduid mogen de machine met toebehoren besturen. Huurder staat er voor in dat personeelsleden van huurder dan wel door huurder ingezette derden gekwalificeerd voldoen aan vergunnings- of gebruiksvoorwaarden, zo ook aan de lichamelijke en geestelijke gesteldheid, wat voor het gebruik van de machine met toebehoren vereist is. Indien de huurder ongekwalificeerd personeel of derden gebruik laat maken van de gehuurde machine met toebehoren komen de gevolgen daarvan geheel en volledig voor rekening en risico van de huurder en wordt de verhuurder gevrijwaard voor elke vorm van aansprakelijkheid voor de uit dit onrechtmatig toelaten zijdens huurder voortvloeiende schade.

6.4. Het verhuurde materiaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd zonder dat de verhuurder daarvan op voorhand in kennis is gesteld en deze zich schriftelijk akkoord heeft verklaard. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.

6.5. Indien vanuit het gebruik of anderszins een gebeurtenis zich voordoet waaruit schade ontstaat is de huurder/ de gebruiker verplicht:

a. verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
b. de instructies van de verhuurder op te volgen;
c. zo nodig de politie ter plaatse te waarschuwen:
d. binnen 48 uur een volledig en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
e. alle inlichtingen en eventuele bescheiden aan de verhuurder of diens verzekeraar te overleggen welke op de gebeurtenis betrekking hebben;
f. alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van deerden of ten verweren tegen aanspraken van derden.

6.6. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die het gehuurde na de in ontvangstneming mocht oplopen, noch ook de daardoor ontstane indirecte schade.

6.7 Bij de verhuur van grondverzetmachines zijn kabelschades en schade aan leidingen niet meeverzekerd. De huurder dient hiervoor zelf een afdoende verzekering af te sluiten. Verhuurder is niet aansprakelijk te houden voor de wijze waarop de betreffende machines door de huurder worden gebruikt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

7.1. Indien tussen partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst geen schadebeschrijving van de machine en toebehoren is opgemaakt, wordt huurder verondersteld de machine en toebehoren in onbeschadigde staat te hebben ontvangen.

7.2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de machine, met inachtneming van het navolgende:

*Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is opgenomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor de schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
– de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6;
– de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van de machine op terrein waarvoor de machine kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder wist of kon weten dat het betreden van het terrein zonder afdoende veiligheidsmaatregelen op eigen risico geschiedt;
– de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van de huurder;
– het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met de machine toegebracht aan derden, en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden ongedekt laat.
– de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, oxiderende of giftige stoffen;
– Indien de schade het gevolg is van enig nadeel dat met of door de machine en toebehoren is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
– De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de machine met toebehoren tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging met een vermindering van 10% in verband met besparing van variabele kosten.
– In geval van schade in het buitenland zijnde de kosten van repatriëring van de machine voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in dit artikel 7.2.

7.3. Indien de huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde materiaal aan verhuurder terug te (laten)bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door de verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde machine, het gehuurde materiaal.

Artikel 8 Herstellingen van de machine

8.1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken aan de machine, zoals deze is omschreven en akkoord bevonden in het afgifte -formulier bij aanvang van de huur.

8.2. Herstellingen dienen in overleg met verhuurder worden uitgevoerd. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is dienen de werkzaamheden te worden verricht door een erkend garagebedrijf dat bekend is met het merk en het type van de machine. Huurder dient alvorens de machine voor herstellingen aan te bieden hiertoe toestemming van de verhuurder te krijgen.

Artikel 9 Gebreken aan de machine met toebehoren en aansprakelijkheid van de verhuurder

9.1 Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolg van gebreken indien deze bij het aangaan van de huurovereenkomst die gebreken kende of behoorde te kennen.

9.2 Ingeval van gebreken heeft de huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoren te kennen.

Artikel 10 Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

10.1 Voor rekening van de huurder zijn alles sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. het gebruik van de machine van overheidswege worden opgelegd, ten zij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

10.2 Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 50 (exclusief BTW).

Artikel 11 Beslag op de machine

11.1 Ingeval van administratief-, civiel of strafrechtelijk beslag op de machine blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, inclusief opslagen, tot het moment waarop de machine vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 12 Ontbinding van de huur

12.1 Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de machine te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen vanuit de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien de huurder komt te overlijden dan wel de rechtspersoon wordt ontbonden of ( huurder) in staat van faillissement wordt verklaard, hij of zij zijn/haar woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op de machine en/of de toebehoren wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal verhuurder alle medewerking verlenen om zich weer in het bezit van de machine met toebehoren te doen stellen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door het Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met de bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, ten zij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Artikel 14 Internetreservering

14.1 Een internetreservering is niet direct bindend. De potentiële huurder dient naast het verzoek een machine met toebehoren te huren ook zijn identiteitsbewijs dan wel een recent afschrift van zijn inschrijving in het Handelsregister te overleggen, zo ook zal verhuurder nog moeten checken of de gewenste huurmachine beschikbaar is. Vervolgens zal de verhuurder binnen 24 uur na de reservering voor de huurder bindende bevestiging of annulering sturen aan de huurder. Tevens behoudt de verhuurder zich te allen tijde het recht voor de huurmachine met toebehoren niet uit te geven.

Bedrijfsnaam: Ruitenbeek Verhuur B.V.
KvK nummer: 90727002
Vestiging: Harskamp