Algemene Verkoop – en Leveringsvoorwaarden Ruitenbeek Machines B.V.

Algemeen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/ verkoop en/of van opdracht van Ruitenbeek Machines B.V, gevestigd te Harskamp, Kamer van Koophandel inschrijving: 90727053, voor zover niet uitdrukkelijk anders en schriftelijk is bepaald in de opdracht, offerte of overeenkomst.

De algemene voorwaarden van koper/opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over machines wordt bedoeld de geleverde dan wel aangekochte machine met daarbij de apparaten, de onderdelen, toebehoren en overige gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen, alles in de meest ruime zin des woords.

Toepasselijkheid:
Een overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat uiterlijk per datum aflevering dan wel binnen 2 weken na factuurdatum de volledige koopovereenkomst is voldaan. De overeenkomst is van rechtswege ontbonden bij gebreke van tijdige en volledige betaling.

Aanbiedingen:
Ruitenbeek Machines is een handelsonderneming en levert over het algemeen gebruikte machines. Garanties op kwaliteit, levensduur, urenstanden en bouwjaren kan Ruitenbeek Machines niet geven. Garanties zijn alleen van toepassing als deze uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk door Ruitenbeek Machines zijn gegeven. Ruitenbeek Machines is voor wat betreft de juistheid van urenstanden en bouwjaren afhankelijk van de door een verkoper aan Ruitenbeek Machines verstrekte informatie.
Verkoop en levering vindt dan ook plaats ‘gezien en goed bevonden gekocht zonder enige garantie’. Daarvoor biedt Ruitenbeek Machines aan de koper/afnemer de gelegenheid de aan te kopen/ te leveren machines voor eigen kosten aan een inspectie te onderwerpen. Het is aan Ruitenbeek Machines voorbehouden om voor die inspectie tijd en plaats te bepalen.

De in de aanbiedingen genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af Harskamp, conform de Incoterms EX-work. Dit tenzij in een specifiek geval door partijen voorafgaand anders wordt overeengekomen.

De prijzen zijn exclusief BTW en emballage.

Reclames op geleverde gebruikte machines worden door Ruitenbeek Machines niet in behandeling genomen, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Betalingen:
Betaling dient plaats te vinden op de plaats van vestiging van Ruitenbeek Machines dan wel via een door Ruitenbeek Machines uitdrukkelijk genoemde bankrekening
Indien er door de koper/afnemer niet conform de overeengekomen termijn wordt betaald is deze enkel door het verstrijken van de termijn vanaf die datum de wettelijke rente verschuldigd en wordt bij betaling nadien eerst de wettelijke rente verrekend en de door Ruitenbeek Machines gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en dan wordt het restant afgeboekt van de openstaande hoofdsom.
Ruitenbeek Machines is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de koper/afnemer op verzoek en ten genoegen van Ruitenbeek Machines zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Aansprakelijkheid:
Ruitenbeek Machines is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de koper of afnemer.
De nakoming van een verplichting uit een overeengekomen garantie geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Elke andere vordering tot schadevergoeding ook die ter zake bedrijfsschade (stilstandsschade, derving van inkomsten en andere indirecte schade van welke aard dan ook) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens een derde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ruitenbeek Machines aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan motorvoertuigen van derden die zich op haar terrein bevinden. Het betreden van de werf van Ruitenbeek Machines geschiedt voor eigen risico.

Wijzigingen of annuleringen:
Aan wijzigingen of annuleringen van een koopovereenkomst dient altijd schriftelijke instemming vanuit Ruitenbeek machines vooraf te gaan.
Indien de koper/ afnemer een gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren dan is deze gehouden alle schaden en kosten, voortvloeiende uit die wijziging of annulering, aan Ruitenbeek Machines te vergoeden.

Levering:
Levering zal pas geschieden als de koper/ afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Ruitenbeek machines heeft voldaan. Anders zal de machine de locatie van Ruitenbeek Machines dan wel de door Ruitenbeek machine aangeduide locatie niet verlaten.

Risico – overgang:
Als de wederpartij als verkoper en als koper van een door Ruitenbeek te leveren machine een in te ruilen machine blijft gebruiken blijft het risico van de in te ruilen zaak bij de wederpartij totdat hij deze machine in het bezit heeft gesteld van Ruitenbeek machines. Op het moment van in bezit stellen dient de machine in dezelfde staat te verkeren als op het moment van de taxatie dan wel het sluiten van de koop-/ ruilovereenkomst. Indien dit niet het geval is – en dat ter beoordeling van Ruitenbeek machines – heeft Ruitenbeek machines het recht de ingekochte machine te weigeren zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Het risico van de machine gaat over op het moment dat Ruitenbeek Machines deze ter beschikking stelt aan de afnemer. Dat maakt ook dat het risico van opslag, van laden, transport en lossen rust op de afnemer. Die kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Indien Ruitenbeek machines op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de afnemer/koper voor de verzending van de machines moet zorg dragen of indien de overeengekomen voorwaarden van de ICC Incoterms deze zorg bij Ruitenbeek machines legt, staan het tijdstip, de wijze van verzending en de verzendroute ter keuze van Ruitenbeek machines maar blijft deze voor rekening en risico van de wederpartij.

Douane – formaliteiten:
Alle douane – formaliteiten. Zowel in het land van uitvoer als in het land van invoer dienen door de wederpartij als koper/verkoper te worden afgehandeld. Alle kosten en heffingen die samenhangen met de douane- formaliteiten zijn voor rekening van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud:
Levering vindt altijd plaats onder eigendomsvoorbehoud. Ruitenbeek Machines behoudt zich het recht voor, nadat deze een beroep op eigendomsvoorbehoud heeft gedaan, de geleverde machine terug te halen. De koper/afnemer staat Ruitenbeek Machines toe de plaats te betreden waar deze betreffende machine(s) zich bevinden.

Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Ruitenbeek Machines aan koper/afnemer krachtens overeenkomst geleverde zaken en/of in het kader van levering daarbij verrichte en gefactureerde werkzaamheden, alsmede ter zake vorderingen wegens het tekortschieten van koper /afnemer in de nakoming van deze overeenkomst(en).

Zolang er op een geleverde zaak nog een eigendomsvoorbehoud van Ruitenbeek Machines rust staat het de koper/afnemer niet vrij de machine aan een derde te verkopen, bij gebreke waarvan naast het nog openstaande deel van de koopsom de koper/afnemer jegens Ruitenbeek Machines een dwangsom verbeurt gelijk aan de waarde van het geleverde, althans een zodanig bedrag wat in rechte komt vast te staan.

Sanctielanden:
Ruitenbeek Machines houdt zich aan de Europese regelgevingen die zijn opgelegd door de OFAC Chapter 6 UN Charter) met betrekking tot daar benoemde sanctielanden. Ruitenbeek Machines zal met inachtneming van genoemde regelgeving geen transacties doen met landen die worden genoemd in de lijst van sanctielanden.

Het is de koper/afnemer ook verboden om de geleverde machine(s) naderhand te verkopen naar een sanctieland dat staat beschreven op de website van OFAC, dit door middel van het kettingbeding wat wordt opgelegd door de EU en de OFAC.

Ruitenbeek Machines wenst geen verantwoordelijkheid te nemen voor als een koper/afnemer desondanks toch doorverkoopt aan een sanctieland.

Wanprestatie van de Afnemer:
Ruitenbeek Machines is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding) indien (I) de koper/afnemer in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen (II) de koper/afnemer surséance aanvraagt of een beroep doet op een saneringsvoorstel als bedoeld in de WHOA of aangifte van faillissement doet (III) het faillissement van koper/afnemer door een derde wordt aangevraagd (IV) het bedrijf van koper/afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd.

In deze gevallen is iedere vordering op koper/afnemer terstond opeisbaar, zonder dat Ruitenbeek Machines tot schadevergoeding of garantie gehouden is.
Indien Ruitenbeek Machines het verkochte nog onder zich heeft en de koper/afnemer ondanks daartoe te zijn gesommeerd in gebreke blijft tot nakoming van hetgeen partijen zijn overeengekomen is deze gerechtigd de verkochte zaak/zaken weer te verkopen onder de gehoudenheid van koper/afnemer om dan als schade aan Ruitenbeek Machines te vergoeden de verkoopprijs vermeerderd met de kosten welke zij heeft moeten maken als gevolg van dit wanpresterend handelen van de koper/afnemer, waaronder begrepen opslag- en advertentiekosten dan wel kosten tot behoud van de machine(s).

Vertalingen:
Indien van deze algemene voorwaarden voor een specifieke koper/afnemer een vertaling moet worden gemaakt in de door deze aangegeven vreemde taal zal bij interpretatiegeschillen de Nederlandse tekst beslissend zijn.

Toepasselijke recht en forumkeuze:
De vestigingsplaats van Ruitenbeek Machines is de plaats waar de koper/afnemer zijn verplichtingen jegens Ruitenbeek Machines moet voldoen.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ruitenbeek Machines is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Dat geldt evenmin voor internationale regelingen waarvan uitsluiting is toegestaan.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen Ruitenbeek Machines en koper/afnemer gesloten overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.